Home / Jolanta Chwastyk-Kowalczyk

Jolanta Chwastyk-Kowalczyk

Autorka jest profesorem UJK w Kielcach. Jest medioznawcą i bibliologiem. W latach 2009-2012 pełniła funkcję zastępcy dyrektora do spraw naukowych Instytutu Bibliotekoznawstwa i Dziennikarstwa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Od 1 października 2012 roku do 30 września 2016 - dyrektor Instytutu Dziennikarstwa i Informacji (zmiana nazwy XII 2014). Jej polem badawczym jest prasa wychodźcza i emigracyjna, szczególnie w Wielkiej Brytanii. Autorka ponad 100 artykułów naukowych oraz sześciu publikacji zwartych:
*„Bluszcz” w latach 1918-1939. Tematyka społeczna oraz problemy kultury i literatury, Kielce 2003, Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej,
*Londyński „Dziennik Polski” 1940-1943, Kielce 2005, Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej,
*Londyński „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza 1944-1989. Gazeta codzienna jako środek przekazu komunikatów kulturowych, Kielce 2008, Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego,
*Katyń, Dipisi, PKPR na łamach polskich czasopism uchodźczych, Kielce 2011, Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego.
* Obraz edukacji Polaków na obczyźnie na łamach czasopism emigracyjnych, Kielce 2014, Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego,
* „Technika i Nauka” – elitarne czasopismo Stowarzyszenia Techników Polskich w Wielkiej Brytanii, Kielce 2015, Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego.

Członek (od 2010), Komisji Prasoznawczej PAN Oddział Kraków, od marca 2015 Członek Zarządu tej Komisji; profesor krajowy PUNO w Londynie. Redaktor naczelna wznowionych „Zeszytów Naukowych PUNO” [Londyn]. Sekretarz naukowy i współredaktor „Rocznika Bibliologiczno-Prasoznawczego” [Kielce]. Brała czynny udział kilkudziesięciu konferencjach naukowych krajowych o zasięgu międzynarodowym i zagranicznych, których tematyka obejmuje medioznawstwo, politologię, socjologię, historię, bibliologię, pedagogikę. Prowadzi tematyczne seminaria magisterskie i doktoranckie o tematyce emigracyjnej na UJK oraz PUNO.