Home / Kryteria kwalifikacji/odrzucenia artykułów

Kryteria kwalifikacji/odrzucenia artykułów

Do publikacji nie zostaną przyjęte pracę niezgodne z tematyką czasopisma.
Do publikacji zostaną przyjęte jedynie prace wcześniej niepublikowane.
Do Redakcji należy przesłać pliki przygotowane w programie Word – format „doc” lub „docx”.
Wstępną ocenę przeprowadza redaktor techniczny czasopisma.
Zakwalifikowane wstępnie artykuły są przesyłane do recenzji naukowej.
Lista recenzentów współpracujących jest umieszczona na stronie Internetowej czasopisma.
Każda recenzja kończy się jednoznacznym wnioskiem, co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia, ewentualnie przedstawieniem Autorowi sugestii co do zmian i poprawek.
Do publikacji nie zostaną zakwalifikowane artykuły niespełniające powyższych wymagań.

Articles irrelevant to the general content of a particular volume will be rejected.
Only articles unpublished anywhere before will be approved.
Only articles prepared in Word – doc or docx should be submitted.
Initial review to be made by the technical editor.
Initially approved articles to be sent for the scientific review.
List of the reviewers collaborating with the journal is available on the web.
Each and every review is concluded with an unequivocal statement concerning approval or rejection, or the conditional approval with the possible suggestions concerning alterations and amendments.
Articles which do not meet the above conditions will be rejected.

Произведения, несовместимые с предметом журнала, не будут приняты к публикации.
Только ранее неопубликованные работы будут приняты к публикации.
Файлы, подготовленные в формате Word - «doc» или «docx», должны быть отправлены в Редакцию.
Первоначальная оценка проводится редактором журнала.
Предварительно подготовленные статьи будут отправлены на научный обзор.
Список рецензентов размещен на веб-сайте журнала.
Каждый обзор заканчивается недвусмысленным заключением о допуске статьи к публикации или ее отказе или представлением авторам предложений относительно изменений и исправлений.
Статьи, которые не соответствуют вышеуказанным требованиям, не могут быть опубликованы.