Home / Zapora ghostwriting

Zapora ghostwriting

Oświadczenie autorów
Ghostwriting Barrier Declaration
Заявление об авторской этике

Zalecenia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w tym Polskiej Bibliografii Naukowej dotyczące ochrony przed ghostwriting i guest authorship stanowią o rzetelności w nauce czyli jej jakościowych fundamentów. Każdy czytelnik powinien mieć pewność, iż autorzy publikacji w sposób przejrzysty, rzetelny i uczciwy prezentują rezultaty swojej pracy, niezależnie od tego, czy są jej bezpośrednimi autorami, czy też korzystali z pomocy wyspecjalizowanego podmiotu (osoby fizycznej lub prawnej).

Dowodem etycznej postawy pracownika naukowego oraz najwyższych standardów redakcyjnych powinna być jawność informacji o podmiotach przyczyniających się do powstania publikacji (wkład merytoryczny, rzeczowy, finansowy etc.), co jest przejawem nie tylko dobrych obyczajów, ale także społecznej odpowiedzialności.

Przykładami przeciwstawnymi są ghostwriting i guest authorship. Z ghostwriting mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji. Z guest authorship (honorary authorship) mamy do czynienia wówczas, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem/współautorem publikacji.

Aby przeciwdziałać przypadkom ghostwriting, guest authorship, redakcja czasopisma naukowego Polonia Journal wprowadza następujące regulacje:
1. Autorzy przy zgłaszaniu artykułu wypełniają deklarację wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji), przy czym główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający manuskrypt.
2. Redakcja informuje, że ghostwriting oraz guestauthorship są przejawem nierzetelności naukowej, a wszelkie wykryte przypadki będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.).
3. Autorzy przy zgłaszaniu artykułu wypełniają deklarację o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów (financial disclosure).
4. Redakcja oświadcza, że będzie dokumentować wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce.

Recommendations of Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, together with Polska Bibliografia Naukowa, concerning the prevention against ghostwriting and guest authorship, serve as an evidence of honesty in science being its high quality foundations. Each reader should trust that the authors of publications present their own results of the work in a clear, honest and reliable manner, regardless of the fact whether they are direct and sole authors, or were they assisted by specialized subjects (physical or legal persons).

The proof for their ethical approach and the highest editorial standards, should be transparency of information concerning the subject contribution to the creation of the publication (merit, material and financial input) which shows not only good manners but also social responsibility. Whereas ghostwriting and guest authorship serve as counter examples.

Definitions and clarifications:
Ghostwriting means that somebody else, other than the official author, contributed heavily to the publication, with no trace of their existence, either in the form of co-authorship or special thanks.
Guest authorship (honorary authorship) means that the author’s contribution to the publication is minimal or none, yet their name appears in official publication as an author or co-author.

In order to prevent such cases, the Editorial Board of the Polonia Journal introduce the following regulations:
1. At the moment of the article submission, the author(s) sign the declaration encompassing the contribution of particular authors to the article in question (providing the information concerning affiliation and the degree of contribution i.e. the information who is the author of the concept, assumptions, methodology, protocol etc. used in the article). The main responsibility is on the author of the manuscript.
2. Editorial Board hereby inform that ghostwriting and guest authorship incidents show the dishonesty towards science and all the cases shall be detected and revealed, including the notification of adequate institution in concern (employers, academic societies, editorial associations etc.)
3. At the point of submission, the author signs the declaration indicating the sources of financial support from the research institutes, associations and other subjects (financial disclosure)
4. Editorial Board declare, that all the acts of scientific dishonesty shall be filed, especially those of academically unethical character.

Рекомендации Министерства науки и высшего образования, в том числе Польской научной библиографии о защите от призрачного письма и авторства гостей, касаются надежности в науке или ее качественных основ. Каждый читатель должен быть уверен, что авторы публикации , прозрачно, надежно и честно представляют результаты своей работы независимо от того, являются ли они ее непосредственными авторами или используют ли они помощь специализированного субъекта (физического или юридического лица).

Этическое отношение исследователя и самые высокие редакционные стандарты должны подтверждаться раскрытием информации о субъектах, способствующих публикации (материальный, фактический, финансовый вклад и прочее), что является проявлением не только корректного отношения к публикации, но и социальной ответственности.

Негативными примерами является призрачное со-авторство (когда вклад соавтора невозможно определить) или гостевое соавторство, когда участие соавтора незначительно или вклад данного автора в написание статьи отсутствует, но формально он все же является членом авторского коллектива. Таким образом, мы противостоим призрачному авторству (ghostwriting), когда вклад одного или нескольких соавторов не раскрыт или не раскрыта их роль в получение научных результатов, описанных в статье.

Чтобы противостоять случаям призрачного (некоректного) авторства, редакция научного журнала MIND Journal вводит следующие правила:
1. Авторы заполняют декларацию вклада всех соавторов в публикацию (с указанием конкретноо вклада каждого из них в получение научных результатов, которые описываются в статье, а именно, кто является автором концепции, допущений, методов, экспериментов и т. д., которые были использованы при подготовке публикации).
2. Редакторы сообщают, что ghostwriting и иные формы некоректного авторства являются проявлением научного неправомерного поведения, и обнаруженные случаи будут публично разоблачены, а имеено, преданы огласке в профессиональной среде, включая уведомление соответствующих организаций (учреждения, в которых работают авторы, научные общества, ассоциации научных редакторов и т. д.).
3. При подаче статьи авторы заполняют декларацию об источниках финансирования публикации, вкладе исследовательских институтов, ассоциаций и других организаций (раскрытие финансовой информации).
4. Редакторы заявляют, что они будут документировать любые проявления нарушений авторского права и авторской этики, действующие в академической и образовательной середе.