Home / Sabina Sanetra-Półgrabi

Sabina Sanetra-Półgrabi

Od 2012 roku jest doktorem nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce. Od 1 października 2013 roku pracuje na stanowisku adiunkta w Instytucie Politologii, zaś od 1 października 2018 roku w Instytucie Nauk o Bezpieczeństwie Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

Zainteresowania badawcze obejmują problematykę: bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego na obszarach przygranicznych i rzekach granicznych, współpracę transgraniczną samorządu terytorialnego w szczególności na pograniczu południowym Polski oraz politologiczne aspekty rozwoju regionalnego i lokalnego.