Home / Topics / Propozycje tematyczne do numeru 14/2021 / Propositions of topics for volume 14/2021

Propozycje tematyczne do numeru 14/2021 / Propositions of topics for volume 14/2021

1. Przeobrażenia ekonomiczne, społeczne a sfera „ducha”
2. Zróżnicowanie ekonomiczne, jego wzrost i konsekwencje tego wzrostu
3. Atomizacja życia społecznego. Dezintegracja osobowości
4. Prawa człowieka i ich zagrożenia
5. Kultura masowa. Tandeta i kicz. Świat symulakrów
6. Religia we współczesnym świecie; dezintegracja tradycji

1. Economical and social transformations vs. spiritual sphere
2. Economical differentiation, economical growth and their consequences
3. Atomisation of social life and personality disintegration
4. Human rights under threat
5. Mass culture – kitsch and trash. The world of simulacra.
6. Religion - disintegration of tradition